Presentation-Asti-24-November-2017V3-University-of-Limerick